VK-Drcman Výroba a prodej krmiv a minerálních doplňků pro zvířata.

Výroba a prodej krmné směsi a krmiva.


Granulovaná, doplňková a minerální krmiva pro hospodářská, domácí a okrasná zvířata.
Navigace: Články > O firmě

Ochrana osobních údajů


Článek byl publikován dne: 25.04.2018Ochrana osobních údajů kupujícího

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení).

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího za účelem vyřízení jeho objednávky, výkonu práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, plnění zákonných povinností spojených s vedením účetnictví, a to v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje"). Podmínka zákonnosti ve smyslu ust. Článku 6 Nařízení je v případě uvedeného zpracování osobních údajů splněna.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Veškeré údaje získané od kupujícího jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a nebudou bez souhlasu kupujícího poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Faktury a další účetní doklady mohou být předány subjektům, které jsou oprávněny tyto doklady kontrolovat (správce daně apod.).

   Prodávající v souladu s Článkem 12 a násl. Nařízení poskytuje kupujícímu následující informace:

-            Správcem osobních údajů je prodávající. Kontaktní údaje prodávajícího jsou VK-DRCMAN s.r.o., Němčice 47, Kostelec u Holešova 768 43.

-                      Účely zpracování osobních údajů jsou plnění kupní smlouvy a zákonných povinností prodávajícího.

-            Případnými příjemci osobních údajů vyjma již výše uvedených subjektů jsou toliko orgány, vůči nimž plní prodávající své zákonné povinnosti.

-            Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

-          Osobní údaje budou uloženy po dobu, která vyplývá z obecně závazných právních předpisů pro archivaci účetních podkladů a daňových dokladů, tj. 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.

-          Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů, to vše za předpokladu, že to není v rozporu se zákonnými povinnostmi prodávajícího. Kupující má také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

-         Poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je zákonným požadavkem a jejich neposkytnutí by mělo za následek nemožnost dostát povinnostem prodávajícího vyplývajícím z uzavření kupní smlouvy s kupujícím, jakož i jeho dalším zákonným povinnostem.

-           Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

-           Prodávající nemá zájem osobní údaje zpracovávat za jiným než uvedeným účelem.

-          Kupující má právo žádat prodávajícího o potvrzení, zda osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo na přístup k těmto osobním údajům a výše uvedeným informacím.

-           Opakované kopie zpracovávaných osobních údajů mohou být prodávajícím zpoplatněny.

-                      Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Chcete znát novinky?


Pošlete nám svůj e-mail.
Kreativní tvorba firemních www stránek a webu - Helium WebDesign
Helium WebDesign

Lužní lesy Western Příroda
I-město Fotobanka